3 Mei 2024, 10:33

Untuk mendapatkan maklumat terkini, ikuti kami melalui Telegram

Langgan Sekarang

Stilistik atau stylistics ialah ilmu tentang style.  Style lebih sesuai dengan penggunaan istilah stilistik walaupun perkataannya agak keinggerisan. Stilistik dari segi istilah ialah ilmu mengenai gaya yang amat erat kaitannya dengan pemakaian atau penggunaan bahasa, namun kesedaran mengenai ilmu tersebut  telah muncul dalam linguistik. Oleh itu, stilistik turut dikenali sebagai “ilmu gabung”. Paling tidak, ia dilakukan oleh seorang yang bergerak dalam bidang linguistik tetapi menaruh  perhatian terhadap sastera.

(Umar Junus, Stilistik: Satu Pengantar. 1989: xvii).

 

Petikan tersebut memperlihatkan stilistik dan linguistik sebagai dua bidang yang terkait, namun kedua-duanya memiliki fokus yang berbeza dalam kajian bahasa.

Linguistik merupakan kajian ilmiah mengenai bahasa, seterusnya melibatkan analisis struktur bahasa, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik manakala stilistik pula berkaitan dengan analisis gaya dan ekspresi bahasa.

Selain itu, stilistik merupakan cabang linguistik yang mempelajari hal yang bersangkutan dengan gaya bahasa, penggunaan kata serta struktur kalimat untuk mencipta kesan artistik dalam teks. Tuntasnya, stilistik menitikberatkan penggunaan bahasa yang kreatif, seperti metafora, perumpamaan, diksi (pilihan kata), dan ritma untuk memperlihatkan makna mesej yang ingin disampaikan.

Secara praktiknya, linguistik dan stilistik mempunyai tautan tertentu. Contohnya, ketika menganalisis gaya bahasa dalam karya sastera, stilistik dapat memanfaatkan prinsip-prinsip linguistik. Pengetahuan mengenai stilistik pula dapat membantu linguistik dalam memahami aspek pragmatis dan ekspresif daripada bahasa.

 

Keistimewaan Stilistik

Secara tidak langsung, stilistik mempunyai keistimewaan yang merangkumi pemahaman yang lebih dalam terhadap penggunaan bahasa dalam konteks sastera dan komunikasi sehari-hari. Antaranya, stilistik memungkinkan kita untuk memahami dan mengapresiasi kekayaan ekspresi dalam bahasa. Hal tersebut merangkumi pelbagai elemen gaya bahasa yang merangkumi dimensi artistik dan emosional dalam teks.

Di samping itu, stilistik dapat membantu menganalisis nuansa dan makna mendalam yang tersirat dalam teks. Menerusi analisis gaya bahasa, secara tidak langsung memperlihatkan kaedah pengarang menyampaikan pesan secara halus, menggambarkan karakter, atau suasana tertentu.

Justeru, stilistik dapat merungkai tujuan komunikatif di sebalik penggunaan gaya bahasa tertentu. Misalnya, penggunaan metafora untuk memberikan gambaran visual dan meningkatkan efek emosional. Justeru, menerusi stilistik, apresiasi terhadap seni dan sastera dapat diperlihatkan. Stilistik mempunyai keistimewaan penting dalam menganalisis, menghargai, dan menggunakan bahasa dengan lebih bererti dan efektif.

Lain daripada itu, stilistik merupakan cabang linguistik yang berfokus pada  penggunaan bahasa secara kreatif menerusi teks sastera atau bukan sastera. Stilistik bertujuan menganalisis gaya bahasa dan linguistik. Justeru, stilistik digunakan untuk mencipta efek estetik, artistik atau persuasif dalam teks.

 

Aspek Penting Stilistik

Stilistik mempunyai beberapa aspek penting, iaitu diksi atau pilihan kata, bentuk gaya bahasa, struktur kalimat, pola suara, gaya naratif dan deskriptif, konteks budaya dan historis.

Seterusnya, menerusi diksi atau pilihan kata, stilistik memperhatikan penggunaan kata-kata tertentu oleh pengarang untuk mencapai efek tertentu dalam teks. Oleh hal yang demikian, penggunaan diksi yang tepat dapat membangunkan suasana, menggambarkan karakter, atau membangkitkan emosi pembaca.

Selain itu, stilistik merangkumi bentuk gaya bahasa yang dapat memberikan kesan penghayatan kepada audiens pembaca atau pendengar. Tamsilnya, penggunaan bentuk gaya bahasa menerusi stilistik seperti metafora, simile, personifikasi, dan lainnya dapat memberikan gambaran visual yang kuat, membuat perbandingan, atau menciptakan daya tarik dalam teks.

Oleh hal yang demikian, aspek deviasi yang merupakan gaya dalam stilistik dapat mempengaruhi kesan penghayatan dalam kalangan pembaca.

Menurut Dharmawijaya (1998: 52) dalam Dunia Puisi dalam Penelitian dan Pengajaran menyatakan bahawa penyimpangan atau deviasi bahasa bererti penggunaan atau pemakaian bahasa yang memperlihatkan kelainan daripada kebiasaan atau kelaziman sistemnya yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat bahasa itu sendiri.

Kerap kali pula kelainan daripada kelaziman itu disebut sebagai penyimpangan daripada norma dan menyalahi atau melanggar tatabahasa.

Seterusnya, keistimewaan stilistik turut diperlihatkan menerusi analisis stilistik yang mencakupi struktur kalimat dan pengaturan sintaksis dalam teks. Struktur kalimat yang kompleks atau penggunaan paralelisme dapat memberikan ritma dan fluensi yang khas pada suatu karya. Justeru, penggunaan pola suara dan ritme dalam teks, pengulangan bunyi atau pola asonansi dan aliterasi dapat memberikan kesan artistik dan mempengaruhi nuansa bacaan.

Seperkara lagi, stilistik turut membawa gaya naratif atau gaya deskriptif dalam teks. Oleh hal yang demikian, pemakaian unsur bahasa dramatik menggambarkan gaya atau bahasa yang digunakan serta disesuaikan dengan suasana yang hendak digambarkan. Akhirnya, stilistik berupaya memperlihatkan gaya individualisme dan pembinaan stail peribadi pengarang atau penutur.

Justeru, analisis stilistik sering melibatkan pemahaman konteks budaya dan historis yang mempengaruhi penggunaan bahasa dan gaya tertentu dalam teks. Tuntasnya, analisis stilistik bertujuan mengungkapkan dan menghargai kekayaan ekspresi bahasa dalam teks serta memahami bagaimana penggunaan bahasa mempengaruhi pembaca atau pendengar.

Tuntasnya, stilistik memainkan peranan yang penting dalam memahami sastera dan ketika menganalisis komunikasi verbal secara lebih mendalam.

 

 

Prof. Madya Dr. Roslina Abu Bakar – Pensyarah di Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia.

 

 

 

Artikel ini ialah © Hakcipta Terpelihara JendelaDBP. Sebarang salinan tanpa kebenaran akan dikenakan tindakan undang-undang.
Buletin JendelaDBP
Inginkan berita dan artikel utama setiap hari terus ke e-mel anda?

Kongsi

error: Artikel ini ialah Hakcipta Terpelihara JendelaDBP.